LEKTORÁLÁSI FOLYAMAT

A színvonal biztosítása érdekében a tanulmányként benyújtott kéziratokat a szerzőtől független, külső, az adott területen járatos szakértő bírál el (intependent/exterior peer review).

A tanulmány beérkezése után a főszerkesztő dönt arról, hogy meginduljon-e a lektorálási folyamat, amelynek feltétele, hogy a publikáció a lap céljainak, követelményeinek megfeleljen mind tartalmi, mind formai szempontból egyaránt. A StThTr profiljába formailag vagy tartalmilag nem illő publikációkat a lap főszerkesztője lektorálás nélkül, automatikusan visszautasíthatja. Amennyiben a főszerkesztő úgy ítéli meg, hogy a beküldött tanulmány megfelel a lap alapkövetelményeinek, megbízza a társult szerkesztőt a kézirat szaklektorálási folyamatának az elindításával.

A véleményezésre kiküldött tanulmányt a szaklektor egy bírálati űrlapon a következő kritériumok alapján egy ötfokozatú skála segítségével véleményezi:

 1. Szakmai követelményeknek való megfelelés:
 • a kézirat eredetisége (pl. új eredmények bemutatása);
 • a kutatási módszertan helyessége (pl. a következtetések megalapozottsága);
 • a feldolgozott téma időszerűsége és fontossága.
 1. Stílusbeli követelményeknek való megfelelés:
 • logikai felépítés (pl. a cím összhangja a kézirat tartalmával, a kézirat összhangja az absztrakttal és a kulcsszavakkal);
 • a szöveg nyelvi megformáltsága (pl. megfelelő akadémiai nyelvhasználat);
 • a kézirat strukturáltsága (pl. a részek arányossága).

A folyóirat fenntartja a kettős anonimitást, így sem a lektorok, sem pedig a szerző(k) nem ismerhetik egymás kilétét (double-blind peer review). A lektorok lehetnek a folyóirat szerkesztőbizottságának és a Nemzetközi Tanácsadó Testületnek a tagjai, vagy más, adott szakterületen ismert kutatók.

A lektori vélemények alapján három kategóriába sorolhatók a bírált tanulmányok:

 • elfogadott (módosítás nélkül megjelenésre ajánlott);
 • átdolgozásra javasolt (a szaklektor által javasolt átdolgozásokkal, módosítás után közlésre javasolt);
 • visszautasított (a tanulmány nem felel meg a folyóirat tudományos színvonalának, így annak közlését a szerkesztőség nem vállalja).

A bírálatokat a szerkesztőség a fenti kategóriák valamelyikébe soroltan megküldi a szerző(k)nek.

A tanulmány átdolgozása esetén a szerkesztőbizottság tagjai közül kiválasztott, ún. összevető lektor megvizsgálja, hogy a módosított tanulmány megfelel-e a lektorálási folyamat során megfogalmazott javaslatoknak.

A főszerkesztő a bírálók és a szerkesztőbizottság véleménye alapján dönt a tanulmány végleges változatának publikálásáról.